Members: 0 member(s)

Shares ?

0

Clicks ?

0

Viral Lift ?

0%

User's Tags

Evangelium podle Marka 8.kapitola

 • Nasycení čtyř tisíců
  1
  Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: 2"Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. 3
  Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka." 4Jeho učedníci mu odpověděli: "Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil?" 5Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte?" Řekli: "Sedm." 6Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu. 7Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. 8I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů sedm košů. 9Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil. 10Hned nato vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanutských.


  Farizeové žádají znamení
  11
  Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. 12V duchu si povzdechl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení." 13Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh.


  Varování před kvasem farizeů
  14Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. 15Domlouval jim: "Hleďte se vyvarovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!" 16I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. 17Když to Ježíš spozoroval, řekl jim: "Proč mluvíte o tom že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? 18Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se, 19když jsem lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Řekli mu: "Dvanáct." 20"A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Odpověděli mu: "Sedm." 21Řekl jim: "Ještě nechápete?"


  Uzdravení slepého v Betsaidě
  22
  Přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. 23I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: "Vidíš něco?" 24On pozvedl oči a řekl: "Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí." 25Potom mu znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. 26Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: "Ale do vesnice nechoď!"


  Petrovo vyznání u Cesareje Filipovi
  27Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal: "Za koho mě lidé pokládají?" 28Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." 29Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš." 30I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali.


  První předpověď utrpení
  31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. 33On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"


  Následování
  34Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 35Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. 36Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? 37Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? 38Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly,"


145 comments